Nr 33/2008  | 15-05-2008

Pan Dariusz Jacek Krawiec został powołany na Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 15 maja 2008 roku powołała Pana Dariusza Jacka Krawca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

Pan Dariusz Jacek Krawiec ukończył w 1992 roku Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, kierunek Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego.

W 1992 roku Pan Dariusz Jacek Krawiec był zatrudniony w Banku PEKAO S.A.; w 1993 roku w Ernst & Young S.A. na stanowisku Konsultanta w Dziale Doradztwa ds. Zarządzania; w latach 1993 - 1997 na stanowisku asystenta, starszego asystenta, asystenta menadżera i Menadżera w Dziale Corporate Finance w Price Waterhouse Sp. z o.o.; w latach 1997-2002 był zatrudniony w Nomurra International plc Londyn – Bankowość Inwestycyjna, jako osoba odpowiedzialna za Rynek Polski. W latach 1998 – 2000 Pan Dariusz Jacek Krawiec był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym w spółce Impexmetal S.A., a w 2002 roku Prezesem Zarządu Elektrim S.A. Od 2006 roku do 25 marca 2008 roku był Prezesem Zarządu Action S.A.

Pan Dariusz Jacek Krawiec był przewodniczącym rad nadzorczych następujących spółek: Huty Aluminium „Konin” S.A., Metalexfrance S.A. Paryż, S and I S.A. Lozanna, cemarket.com S.A. oraz członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Impexmetal S.A., Elektrim S.A., PTC Sp. z o.o. (ERA GSM), Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex S.A., Elektrim Volt S.A. oraz PTE AIG.

Pan Dariusz Jacek Krawiec oświadczył, że z dniem objęcia stanowiska Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Dariusz Jacek Krawiec nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 22 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.