Nr 34/2008  | 19-05-2008

AB Mazeikiu Nafta nabyła udziały w spółce UAB Mazeikiu Nafta Paslaugos Tau

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 19 maja 2008 roku w litewskim rejestrze przedsiębiorstw zarejestrowana została spółka pośrednio zależna PKN ORLEN S.A. - UAB Mazeikiu Nafta Paslaugos Tau z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Juodeikiai, LT-89467 Mazeikiai, Litwa.

Spółka zależna PKN ORLEN S.A., AB Mazeikiu Nafta („Mazeikiu Nafta”) podpisała 10 maja 2008 roku Akt Założycielski UAB Mazeikiu Nafta Paslaugos Tau. Mazeikiu Nafta nabyła w spółce UAB Mazeikiu Nafta Paslaugos Tau 500 000 udziałów („nabyte udziały”) o wartości nominalnej jednego udziału wynoszącej 1 LTL (czyli około 0,98 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/LTL z dnia 19 maja 2008 roku). Nabyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i reprezentują 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki UAB Mazeikiu Nafta Paslaugos Tau.

Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych spółki Mazeikiu Nafta na dzień 19 maja 2008 roku wynosi 500 000 LTL (czyli około 490 000 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/LTL z dnia 19 maja 2008 roku).

Wstępna cena za nabyte udziały została pokryta przez Mazeikiu Nafta w formie gotówki w wysokości 125 000 LTL (czyli około 122 500 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/LTL z dnia 19 maja 2008 roku). Pozostała część ceny za nabyte udziały, czyli 375 000 LTL (czyli około 367 500 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/LTL z dnia 19 maja 2008 roku) zostanie pokryta przez Mazeikiu Nafta w formie gotówki w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania Aktu Założycielskiego UAB Mazeikiu Nafta Paslaugos Tau. Inwestycja spółki Mazeikiu Nafta w udziały spółki UAB Mazeikiu Nafta Paslaugos Tau ma charakter długoterminowy.

Podstawową działalnością spółki UAB Mazeikiu Nafta Paslaugos Tau są między innymi: usługi cateringowe, sprzątania i utrzymania wnętrz oraz usługi ogrodnicze.

Wszyscy czterej członkowie Zarządu spółki UAB Mazeikiu Nafta Paslaugos Tau są zatrudnieni w Mazeikiu Nafta.

Zarząd spółki Mazeikiu Nafta liczy 7 członków, z czego 6 jest pracownikami PKN ORLEN S.A. Rada Nadzorcza spółki Mazeikiu Nafta liczy 9 członków, z czego 5 jest pracownikami PKN ORLEN S.A.

Na dzień 31 marca 2008 roku, PKN ORLEN S.A. posiadał około 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Mazeikiu Nafta.

Nabyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego UAB Mazeikiu Nafta Paslaugos Tau, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN