Nr 38/2008  | 27-05-2008

ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 27 maja 2008 roku PKN ORLEN S.A. dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz swojej spółki zależnej ORLEN Księgowość Sp. z o.o., w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Środki pozyskane z emisji Emitent przeznaczy na finansowanie działalności bieżącej. Obligacje zostały nabyte przez spółkę ORLEN Księgowość Sp. z o.o., jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Księgowość Sp. z o.o. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w Serii: ORLEN029270608 o łącznej wartości emisji 6.000.000 PLN, na którą składa się 60 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

  • Data emisji: 27 maja 2008 roku
  • Data wykupu: 27 czerwca 2008 roku
  • Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 468,90 PLN.

PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Księgowość Sp. z o.o.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.