Nr 40/2008  | 28-05-2008

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała czterech członków Zarządu Spółki na nową kadencję

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 28 maja 2008 roku powołała na Członków Zarządu PKN ORLEN S.A. następujące osoby:
- Pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka
-Pana Wojciecha Roberta Kotlarka
- Pana Krystiana Patera
- Pana Marka Serafina
na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

Pan Sławomir Robert Jędrzejczyk, lat 39
Wykształcenie
1995-1997 THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS Londyn – uzyskał tytuł: Brytyjski Biegły Rewident
1993-1994 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Podyplomowy kurs ekonomiczny dla menedżerów
1987–1992 Politechnika Łódzka, specjalizacja telekomunikacja, magister inżynier elektronik

Doświadczenie zawodowe
2005-obecnie Grupa Telekomunikacja Polska (TP) – TPEmiTel Sp. z o.o. (TPE), Prezes Zarządu; Dyrektor Generalny
2003-2005 Grupa Telekomunikacja Polska (TP) – TPS.A. Dyrektor Pionu Kontrolingu Grupy TP
2002-2003 Grupa ORFE Dyrektor Finansowy ORFE S.A. Członek Zarządu Cefarm Śląski S.A. (spółka zależna ORFE S.A.)
1997-2002 IMPEXMETAL S.A. Członek Zarządu Dyrektor Finansowy (do 1998 r. Zastępca Dyrektora Finansowego. Przewodniczący i członek rad nadzorczych Spółek Grupy w Polsce, Europie, Singapurze i Stanach Zjednoczonych)
1994-1997 PRICE WATERHOUSE Departament Audytu i Doradztwa Biznesowego, Menedżer
1994 ASEA BROWN BOVERI Specjalista
1992-1994 TELEBUD Projektant sieci telekomunikacyjnych

Pan Sławomir Robert Jędrzejczyk ukończył m.in. następujące kursy i szkolenia:
- Przywództwo sytuacyjne indywidualne i zespołowe, House of Skills
- Leadership and Commitment, Uniwersytet France Telecom,
- Akademia Zarządzania, Telekomunikacja Polska,
- Strategia konkurencyjna i innowacje, Micheal Reynor.

Pan Wojciech Robert Kotlarek, lat 46
Wykształcenie
2001-2002 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studium Podyplomowe „Zarządzanie Wartością Firmy”
1997–1998 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studium Podyplomowe „Strategia Zarządzania Przedsiębiorstwem”
1982–1988 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertniczo-Naftowy, mgr inż. górnictwa naftowego

Doświadczenie zawodowe
2006–2008 Petrolot Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa PKN ORLEN Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
1999–2006 PKN ORLEN S.A. Dyrektor Regionalnego Biura Handlu Hurtowego
1992–1999 Neste Polska Sp. z o.o. Kierownik Działu Logistyki, Kierownik Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy, Kierownik Bazy Paliw w Bydgoszczy
1990–1992 Dora sp. j.v. Kierownik Robót Wiertniczych
1988–1990 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Asystent Kierownika Wiertni (Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu)

Pan Wojciech Robert Kotlarek był także członkiem rad nadzorczych spółek: Huta Aluminium Konin, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy.

Pan Wojciech Robert Kotlarek ukończył następujące kursy i szkolenia:
- Forum “Future Leaders” w Davos
- Zarządzanie Transportem, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
- Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
- Kurs członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu
- Wyższy dozór górniczy w zakresie robót wiertniczych, Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie.

Pan Krystian Pater, lat 44
Wykształcenie
2001 – 2002 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studium „Zarządzania Wartością Firmy”
1998 Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
1998 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studium „Zarządzania dla Sektora Naftowego”
1997 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Podyplomowe Studium Menadżerskie dla kadry Petrochemii Płock, Zarządzanie i Marketing
1989 Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Studia Podyplomowe, Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1982 – 1987 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

Doświadczenie zawodowe
03.2007-obecnie PKN ORLEN S.A. Członek Zarządu ds. Produkcji
2006-2007 PKN ORLEN S.A. Dyrektor Wykonawczy ds. Produkcji Rafineryjnej
2003 - 2006 PKN ORLEN S.A. Główny Inżynier ds. Technologii
1998 - 2003 PKN ORLEN S.A. Kierownik Biura Dyrektora ds. Produkcji
1995-1998 Petrochemia Płock S.A. Technolog Bloku Przerobu Ropy
1993- 1995 Petrochemia Płock S.A. Technolog Instalacji DRW II
1991-1993 Zakładowe Biuro Projektów w Płocku Projektant
1987-1991 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku Inż. Chemik
Pełnione funkcje
04.2007-obecnie Członek Rady Nadzorczej UNIPETROL as
04.2007- obecnie Członek Rady Nadzorczej BOP Sp. z o.o.
2006-obecnie Członek Zarządu Mazeikiu Nafta
2006-obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej PARAMO as
2006-obecnie Członek Zarządu CONCAWE
2006-03.2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN EKO
2005-03.2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN ASFALT
05.2005-03.2007 Członek Zarządu UNIPETROL Rafinerie as
05.2005-03.2007 Członek Zarządu CHEMOPETROL as
06.2005-12.2006 Członek Zarządu PARAMO as
2004-2005 Członek Rady Nadzorczej Rafineria Trzebinia S.A.
2001-2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN MECHANIKA Sp. z o.o.
1999-2005 Przewodniczący Podkomisji ds. Paliw Płynnych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym
1999-2002 Członek Rady Nadzorczej ORLEN WIR Sp. z o.o.

Marek Serafin, lat 39
Wykształcenie
1993-1994 Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
1988-1993 Politechnika Poznańska w Poznaniu, Wydział Budownictwa Lądowego

Doświadczenie zawodowe
od 2002 - obecnie General Manager Grupy ArcelorMittal; Dyrektor Zarządzający- Członek Zarządu/Prezes Zarządu Huta Warszawa (Grupa Lucchini, a od sierpnia 2005 Grupa Arcelor, następnie Grupa ArcelorMittal); równolegle Prezes Zarządu Silscrap Sp. z o.o.
2001-2002 Huta „Zawiercie” S.A. Dyrektor Generalny – Prezes Zarządu
1999-2001 Huta Aluminium „Konin” S.A. Dyrektor Operacyjny
1998-1999 Lech Browary Wielkopolski S.A., Kompania Piwowarska S.A. Dyrektor ds. Planowania Operacyjnego
1994-1998 Arthur Andersen Konsultant – Doświadczony senior (kierownik projektu)

Pan Marek Serafin ukończył m.in. następujące kursy i szkolenia:
- Akademia Strategicznego Przywództwa – Canadian Management Institute
- Management Development Program - Johannesburg
- Kursy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw
- Integrated Financial Management Program – Euromoney London
- Manafacturing Business Risk - Chicago
- Corporate Finance – Chicago
- Financial Projection and Valuations – Chicago.

Każdy z powołanych Członków Zarządu złożył pisemne oświadczenie, że z dniem objęcia stanowiska, na które został powołany, nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Panowie oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 22 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.