Nr 42/2008  | 06-06-2008

Treść uchwał podjętych przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 6 czerwca 2008 roku.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) podaje do wiadomości w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 6 czerwca 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. podjęło uchwałę numer 6 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki z zysku za rok obrotowy 2007 oraz ustaliło dzień dywidendy na 1 sierpnia 2008 roku i dzień wypłaty dywidendy na 1 września 2008 roku. Spółka skorzystała więc z możliwości wydłużenia okresu pomiędzy terminem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy powyżej 15 dni roboczych, zgodnie z zasadą numer 6 części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ustalenie okresu dłuższego niż 15 dni roboczych pomiędzy dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy wynika z dbałości Spółki o rzetelną weryfikację danych akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy oraz prawidłowe wypełnienie obowiązków Spółki związanych z rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy od dywidendy. Ze względu na bardzo liczny akcjonariat PKN ORLEN S.A., bazując na doświadczeniach Spółki w rozliczaniu dywidendy z lat ubiegłych, okres 20 dni roboczych pomiędzy dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy zapewni rzetelną realizację wymienionych czynności.

Raport sporządzono na podstawie § 39 Ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.