Nr 44/2008  | 10-06-2008

ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 10 czerwca 2008 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland AG, w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Środki pozyskane z emisji Emitent przeznaczy na finansowanie działalności bieżącej. Obligacje zostały nabyte przez spółkę ORLEN Deutschland AG, jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland AG zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN033100708 o łącznej wartości emisji 25 000 000 EUR (czyli około 84 462 500 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 10 czerwca 2008 roku), na którą składa się 1 000 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 84 462,50 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 10 czerwca 2008 roku), na następujących warunkach:

  • Data emisji: 10 czerwca 2008 roku
  • Data wykupu: 10 lipca 2008 roku
  • Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 907,12 EUR (czyli około 84 148,70 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 10 czerwca 2008 roku).

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland AG.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.