Nr 47/2008  | 13-06-2008

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. w dniu 13 czerwca 2008 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej następujących niezależnych Członków: Pana Raimondo Eggink i Pana Ryszarda Stefańskiego.
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Jarosława Rocławskiego i Panią Angelinę Sarotę.

Pan Jarosław Rocławski jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada doświadczenie w pracy w administracji samorządowej i państwowej, w latach 1995 - 1998 pracował w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego. Od 1998 do 1999 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej jako radca ministra zajmujący się problematyką związaną z działalnością Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W latach 1999 - 2001 był doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji, a od 2001 do 2006 roku pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Sopotu ds. ochrony informacji niejawnych. W 2006 roku rozpoczął ponownie pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisku dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych. Jest również członkiem resortowej komisji ds. orzekania o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Posiada poświadczenia bezpieczeństwa - krajowe, NATO i UE. W 1999 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Pani Angelina Sarota ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz studia podyplomowe „Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Jest urzędnikiem służby cywilnej. W latach 2001 – 2003 pracowała w Departamencie Zastępstwa Procesowego oraz w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa. W Ministerstwie Nauki i Informatyzacji w 2003 roku była radcą ministra w Biurze Ministra, w latach 2003 – 2005 zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju Nauki, w 2005 roku p.o. Dyrektora Prawnego. Od listopada 2005 roku jest dyrektorem Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Złożyła egzamin na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Była Członkiem Rady Nadzorczej: Cerg Spółka z o.o. w Gliwicach, Chemar Spółka z o.o. w Kielcach, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Warszawskiego Parku Technologicznego S.A. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PKS Zawiercie S.A.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli pisemne oświadczenia, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.
Pan Jarosław Rocławski i Pani Angelina Sarota oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.