Nr 60/2008  | 23-07-2008

ANWIL SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że Zakłady Azotowe ANWIL SA („ANWIL SA”), spółka zależna PKN ORLEN S.A., nabyła na rynku wtórnym od Banku PEKAO S.A., w dniu 23 lipca 2008 roku, transzę 100 obligacji wyemitowanych przez PKN ORLEN S.A. o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 100 000 PLN („Obligacje”).

Jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 99 792,10 PLN. Wykup Obligacji nastąpi 4 sierpnia 2008 roku, według ich wartości nominalnej.

Rentowność Obligacji oparta jest na warunkach rynkowych.

Obligacje zostały nabyte przez ANWIL SA jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

PKN ORLEN S.A. posiada 84,79% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL SA.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.