Nr 73/2008  | 29-08-2008

ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 29 sierpnia 2008 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland A.G., w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Środki pozyskane z emisji Emitent przeznaczy na finansowanie działalności bieżącej. Obligacje zostały nabyte przez spółkę ORLEN Deutschland A.G., jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland A.G. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN056100908 o łącznej wartości emisji 35 000 000 EUR (czyli około 117 110 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 sierpnia 2008 roku), na którą składa się 1 400 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 83 650 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 sierpnia 2008 roku), na następujących warunkach:

- Data emisji: 29 sierpnia 2008 roku

- Data wykupu: 10 września 2008 roku

- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 963,15 EUR (czyli około 83 526,70 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 sierpnia 2008 roku).

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland A.G.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.