Nr 102/2008  | 21-11-2008

Zniesienie zabezpieczenia na akcjach Polkomtel S.A.

Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2008 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia tegoż sądu z dnia 24 lutego 2006 roku zakazującego m.in. zbywania należących do TDC A/S akcji Polkomtel S.A. Po uprawomocnieniu się postanowienia spełni się warunek zawieszający "Umowy w przedmiocie akceptacji oferty i warunkowego zbycia akcji Polkomtel S.A." zawartej w dniu 10 marca 2006 roku pomiędzy PKN ORLEN S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (wcześniej PSE S.A.) i Węglokoks S.A. jako kupującymi oraz TDC A/S jako sprzedawcą ("Umowa").

Uchylenie wyżej wskazanego zabezpieczenia jest konsekwencją wyroku częściowego z dnia 25 marca 2008 roku i wyroku końcowego z dnia 6 listopada 2008 roku, wydanych przez Trybunał Arbitrażowy przy Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym Austriackiej Federalnej Izby Handlowej w Wiedniu w sprawie z powództwa Vodafone Americas Inc.. W wyrokach tych Trybunał Arbitrażowy oddalił wszystkie roszczenia Vodafone Americas Inc., które mogły zablokować nabycie przez polskich akcjonariuszy Polkomtel S.A. odpowiedniej części akcji tej spółki, należących do TDC A/S.

W umowie podpisanej 19 listopada 2008 roku wszyscy akcjonariusze Polkomtel S.A.: PKN ORLEN S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Węglokoks S.A., TDC A/S oraz Vodafone Americas Inc. wyrazili zgodę na to, aby Vodafone Americas Inc. zakupił od TDC A/S akcje spółki Polkomtel S.A., do których był uprawniony, za pośrednictwem spółki należącej do Grupy Vodafone („Umowa z dnia 19 listopada 2008 r.”). W związku z Umową z dnia 19 listopada 2008 r. Vodafone Americas Inc. zobowiązał się do złożenia wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zniesienia zabezpieczenia na akcjach Polkomtel S.A., należących do TDC A/S, ustanowionego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 lutego 2006 r. zakazującego TDC A/S zbycia tych akcji na rzecz PKN ORLEN S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Węglokoks S.A..

Po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie Umowa dotycząca nabycia przez PKN ORLEN S.A. 980 486 akcji Polkomtel S.A. stanowiących około 4,78% kapitału zakładowego Polkomtel S.A. będzie mogła zostać zrealizowana. Intencją PKN ORLEN S.A. jest zamknięcie transakcji nabycia akcji Polkomtel S.A. przez PKN ORLEN S.A. do końca 2008 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 17/2006 z 10 marca 2006 roku.