Nr 104/2008  | 25-11-2008

Strategia Grupy PKN ORLEN 2009-2013

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 25 listopada 2008 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdziła dokument „Strategia Grupy PKN ORLEN 2009-2013” („Strategia”).

Głównym założeniem Strategii jest tworzenie wartości PKN ORLEN S.A. poprzez koncentrację działań na wzmocnieniu efektywności oraz rozwoju i wydłużaniu łańcucha wartości Spółki w podstawowych segmentach: rafineryjnym, detalicznym i petrochemicznym oraz poprzez rozwijanie segmentu wydobycia i budowanie segmentu energetycznego. Strategia przewiduje także dezinwestycje w obszarze działalności pozapodstawowej Spółki, czyli telekomunikacji i chemii.

Strategia zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych Grupy PKN ORLEN w roku 20131:

 • Wskaźnik EBITDA wg LIFO2: 7,8 mld PLN5
 • Wskaźnik ROACE3: 11%
 • Wydatki inwestycyjne4: 2,5 mld PLN średniorocznie; 12,6 mld PLN razem

Cel EBITDA na rok 2013 - według segmentów działalności Grupy PKN ORLEN:

 • poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej: 0,2 mld PLN
 • rafineria i marketing: 4,5 mld PLN
 • detal: 1,2 mld PLN
 • petrochemia: 2,7 mld PLN

Cel ROACE na rok 2013 - według segmentów działalności Grupy PKN ORLEN:

 • poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej: 23%
 • rafineria i marketing: 11%
 • detal: 18%
 • petrochemia: 14%

Cel poziomu wydatków inwestycyjnych dla Grupy PKN ORLEN średniorocznie na lata 2009-2013 - wg segmentów działalności Grupy PKN ORLEN:

 • poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej: 0,14 mld PLN
 • rafineria i marketing: 1,0 mld PLN
 • detal: 0,3 mld PLN
 • petrochemia: 1,0 mld PLN
 • funkcje wsparcia: 0,07 mld PLN

1 Cele prezentowane są przy założeniu następujących warunków makroekonomicznych w 2013 roku:

 • modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN: 3,6 USD/bbl,
 • cena ropy Brent: 88 USD/bbl,
 • modelowa marża petrochemiczna na olefinach PKN ORLEN: 491 EUR/tonę,
 • modelowa marża petrochemiczna na poliolefinach PKN ORLEN: 267 EUR/tonę,
 • modelowa marża chemiczna PKN ORLEN: 597 EUR/tonę,
 • dyferencjał Brent/Ural: 2,9 USD/bbl,
 • kurs PLN/EUR: 3,20,
 • kurs PLN/USD: 2,37.

Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN (Grupa) = przychody ze sprzedaży produktów (88% Produkty = 22% Benzyna + 11% Nafta + 38% ON + 3% LOO + 4% JET + 10% COO) minus koszty (100% wsadu = 88% Ropa Brent + 12% zużycie własne); ceny produktów wg notowań.

Modelowa marża petrochemiczna na olefinach = przychody (100% Produkty = 50% Etylen, 30% Propylen, 15% Benzen, 5% Toluen) minus koszty (100% wsadu = 70% Nafta + 30% LS VGO); ceny produktów wg notowań.

Modelowa marża petrochemiczna na poliolefinach = przychody (100% Produkty = 50% HDPE + 50% Polipropylen) minus koszty (100% wsadu = 50% Etylen + 50% propylen); ceny produktów wg notowań.

Modelowa marża chemiczna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży PCW (100%) minus koszty (47% Etylen); ceny produktów wg notowań.

2 EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację; dotyczy Grupy PKN ORLEN, metoda wyceny zapasów wg. LIFO.

3 ROACE = zysk operacyjny po opodatkowaniu / średni kapitał zaangażowany w okresie (kapitał własny + dług netto)

4 Wartość skumulowana w latach 2009 - 2013 na poziomie całej Grupy PKN ORLEN.

5 Z uwzględnieniem wpływu funkcji wsparcia (-)0,8 mld PLN.

Szczegóły strategii zostaną zaprezentowane przedstawicielom rynku kapitałowego w trakcie konferencji medialnej i telekonferencji, które zaplanowane są na 26 listopada 2008 roku.