Nr 108/2008  | 02-12-2008

Zawarcie umowy przez Mazeikiu Nafta z ESC Trading S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2008 roku AB Mazeikiu Nafta zawarła z ESC Trading S.A., z siedzibą w Genewie („ESC Trading S.A.”) umowę roczną na sprzedaż drogą morską oleju napędowego.

Na podstawie umowy AB Mazeikiu Nafta będzie sprzedawała spółce ESC Trading S.A. olej napędowy w 2009 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 600 milionów USD (czyli około 1 824 milionów PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 2 grudnia 2008 roku).

Łączna szacunkowa wartość netto umów zawartych pomiędzy AB Mazeikiu Nafta a ESC Trading S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 686,2 milionów USD (czyli około 2 086 milionów PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 2 grudnia 2008 roku).

PKN ORLEN S.A. posiada około 90% udziałów w AB Mazeikiu Nafta.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, ponieważ ich łączna szacowana wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.