Nr 110/2008  | 03-12-2008

PKN ORLEN S.A. wystąpił z roszczeniami wobec Yukos International UK B.V. w związku z transakcją nabycia akcji AB Mazeikiu Nafta

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w nawiązaniu do umowy sprzedaży akcji AB Mazeikiu Nafta zawartej 26 maja 2006 roku, PKN ORLEN S.A. w dniu 3 grudnia 2008 roku dostarczył spółce Yukos International UK B.V., z siedzibą w Holandii („Yukos International”) zawiadomienie o roszczeniach PKN ORLEN S.A. wobec Yukos International z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń Yukos International dotyczących sytuacji spółki AB Mazeikiu Nafta na dzień 14 grudnia 2006 roku.

W dniu zamknięcia transakcji nabycia przez PKN ORLEN S.A. akcji AB Mazeikiu Nafta, czyli 14 grudnia 2006 roku, Yukos International złożył oświadczenia o faktycznej prawnej oraz finansowej sytuacji spółki AB Mazeikiu Nafta. Zgodnie z umową sprzedaży akcji AB Mazeikiu Nafta pomiędzy PKN ORLEN jako kupującym, a Yukos International jako sprzedającym, zawartą 26 maja 2006 roku, PKN ORLEN S.A. powinien zgłosić do Yukos International roszczenia z tytułu niezgodności oświadczeń ze stanem faktycznym. Zgodnie z powyższą umową maksymalna wysokość odpowiedzialności Yukos International za niezgodność zakwestionowanych oświadczeń ze stanem faktycznym wynosi 250 milionów USD. W dniu zamknięcia transakcji kwota ta została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym zgodnie z Umową Rachunku Zastrzeżonego z dnia 14 grudnia 2006 roku („Umowa Rachunku Zastrzeżonego”), jako część ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PKN ORLEN S.A. wobec Yukos International.

Roszczenia PKN ORLEN S.A. wynikają z przeprowadzonych przez Emitenta, po zamknięciu transakcji, badań sytuacji spółki AB Mazeikiu Nafta w kontekście złożonych przez Yukos International oświadczeń. Yukos International, zgodnie z Umową Rachunku Zastrzeżonego, może w ciągu 30 dni zakwestionować roszczenia zgłoszone przez PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada około 90% udziałów w AB Mazeikiu Nafta.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.