Nr 113/2008  | 17-12-2008

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 17 grudnia 2008 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Asfalt Sp. z o.o., w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Asfalt Sp. z o.o. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN087 291208 o łącznej wartości emisji 60 000 000 PLN, na którą składa się 600 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

  • Data emisji: 17 grudnia 2008 roku
  • Data wykupu: 29 grudnia 2008 roku
  • Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 802,70 PLN.

PKN ORLEN posiada 82,46% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.