Nr 114/2008  | 18-12-2008

PKN ORLEN S.A. nabył dodatkową część akcji Polkomtel S.A.

Zarząd PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2008 roku nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez PKN ORLEN S.A. akcji Polkomtel S.A. od TDC Mobile International A/S (TDC A/S) („TDC”) na podstawie umowy w przedmiocie akceptacji oferty i warunkowego zbycia akcji Polkomtel S.A., z dnia 10 marca 2006 roku, zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.(obecnie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) i WĘGLOKOKS S.A. („Polscy Akcjonariusze”) jako kupującymi oraz TDC Mobile International A/S (obecnie TDC) jako sprzedawcą.

W wyniku rozliczenia transakcji Emitent nabył 980 486 akcji zwykłych imiennych w Polkomtel S.A., o wartości nominalnej 100 PLN każda, stanowiących około 4,78% kapitału zakładowego Polkomtel S.A., za cenę 180,50 EUR (o równowartości 753,41 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 18 grudnia 2008 roku) za jedną akcję, to jest łącznie za cenę 176 977 723 EUR (o równowartości 738 705 016 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 18 grudnia 2008 roku). Cena za akcje Polkomtel S.A. nabyte przez PKN ORLEN S.A. została pokryta w formie gotówki. Wartość ewidencyjna nabytych przez Emitenta akcji Polkomtel S.A. zostanie ujęta w księgach rachunkowych Emitenta po cenie ich nabycia obejmującej koszty transakcji. W wyniku rozliczenia transakcji PKN ORLEN S.A. posiada 24,39% udziału w kapitale zakładowym Polkomtel S.A.

Pozostali akcjonariusze Polkomtel S.A. (w tym Vodafone Americas Inc. za pośrednictwem Vodafone International Holdings B.V. spółki należącej do grupy Vodafone) także nabyli w dniu dzisiejszym akcje Polkomtel S.A. należące do TDC. Łącznie z akcjami nabytymi przez Emitenta akcjonariusze nabyli 4 019 780 akcji zwykłych imiennych w Polkomtel S.A od TDC, w proporcji równej procentowi akcji będących w posiadaniu każdego z nich w Polkomtel S.A.

Polscy akcjonariusze, tj. KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i WĘGLOKOKS S.A. posiadają aktualnie łącznie ponad 75% ogólnej liczby akcji Polkomtel S.A.

W dniu 10 marca 2006 roku Polscy Akcjonariusze zawarli umowę akcjonariuszy w sprawie nabycia akcji spółki Polkomtel S.A. od TDC Mobile International A/S oraz podjęcia wspólnych działań w celu zbycia wszystkich akcji posiadanych w Polkomtel S.A.. Na podstawie tej umowy KGHM Polska Miedź S.A., PKN ORLEN S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (obecnie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) oraz WĘGLOKOKS S.A. zobowiązały się do podjęcia działań w zakresie opracowania trybu sprzedaży posiadanych przez siebie akcji Polkomtel S.A. Celem PKN ORLEN S.A. jest zbycie całego posiadanego przez siebie pakietu akcji Polkomtel S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 17/2006 z 10 marca 2006 roku oraz raport bieżący nr 102/2008 z 21 listopada 2008 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.