Nr 86/2008  | 02-10-2008

Umowa pomiędzy Mazeikiu Nafta, GT Trading OY oraz TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 2 października 2008 roku weszła w życie umowa („Umowa”) między AB Mazeikiu Nafta, GT Trading OY, z siedzibą w Espoo, Finlandia („GT Trading OY”) oraz TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam, Branch Office Lucerne, Szwajcaria („TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam”).

Zgodnie z zapisami umowy TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam staje się stroną porozumienia, w miejsce GT Trading OY, o takich samych warunkach handlowych jak umowa na sprzedaż benzyny oraz umowa na sprzedaż oleju napędowego, zawartych 31 stycznia 2008 roku, o czym PKN ORLEN S.A. informował w raporcie bieżącym nr 6/2008 z 31 stycznia 2008 roku. Umowa na sprzedaż benzyny oraz umowa na sprzedaż oleju napędowego pomiędzy AB Mazeikiu Nafta i GT Trading OY ulega jednocześnie rozwiązaniu. TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam przejmuje zobowiązania wobec AB Mazeikiu Nafta wynikające z tych kontraktów. Porozumienie obowiązuje od 2 października do 31 grudnia 2008 roku. Wartość przedmiotu umowy, obejmująca wartość benzyny i oleju napędowego pozostałą do sprzedania przez AB Mazeikiu Nafta dla TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam w 2008 roku, wynosi około 500 milionów USD (czyli około 1 223,5 milionów PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 2 października 2008 roku).

TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam posiada 35% udziału w kapitale zakładowym GT Trading OY. Zmiana strony umów na sprzedaż benzyny i sprzedaż oleju napędowego, jaka nastąpiła w wyniku podpisania porozumienia ma charakter techniczny i wynika ze zmian restrukturyzacyjnych w grupie kapitałowej TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam.

W wyniku rozwiązania umowy na sprzedaż benzyny oraz umowy na sprzedaż oleju napędowego AB Mazeikiu Nafta nie poniesie żadnych konsekwencji finansowych.

PKN ORLEN S.A. posiada 90% udziałów w AB Mazeikiu Nafta.

Umowy na sprzedaż benzyny i sprzedaż oleju napędowego spełniają łącznie kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że ich łączna szacowana wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 6/2008 z 31 stycznia 2008 roku.