Nr 98/2008  | 07-11-2008

PKN ORLEN S.A. objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, iż powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 31 października 2008 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: podwyższenia kapitału zakładowego spółki ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz połączenia spółek ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ORLEN Morena Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. z siedzibą w Niemcach oraz ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Połączenie”). Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie na ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. całego majątku pozostałych trzech spółek w zamian za udziały utworzone w podwyższonym kapitale zakładowym ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A. objął 36 922 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1 000 PLN każdy udział, stanowiących około 64% kapitału zakładowego i 64% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. W wyniku połączenia Emitent objął:

1) 9 282 udziały ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.

  • w zamian za dotychczasowe 10 500 udziałów w ORLEN Morena Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1 000 PLN każdy, stanowiące 100% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki ORLEN Morena Sp. z o.o.
  • wartość ewidencyjna udziałów ORLEN Morena Sp. z o.o. w księgach rachunkowych Emitenta na dzień połączenia wynosiła 11 254 000 PLN.

2) 11 293 udziały ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.

  • w zamian za dotychczasowe 23 000 udziałów ORLEN PetroProfit Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 PLN każdy, stanowiące 100% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki ORLEN PetroProfit Sp. z o.o.
  • wartość ewidencyjna udziałów ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. w księgach rachunkowych Emitenta na dzień połączenia wynosiła 19 285 797 PLN.

3) 16 347 udziałów ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.

  • w zamian za dotychczasowe 17 749 udziałów ORLEN PetroZachód Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1 000 PLN każdy, stanowiące 100% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki ORLEN PetroZachód Sp. z o.o.
  • wartość ewidencyjna udziałów ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. w księgach rachunkowych Emitenta na dzień połączenia wynosiła 26 802 000 PLN.

Podstawowym przedmiotem działalności ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.

Oczekiwanym efektem Połączenia jest poprawa efektywności gospodarowania aktywami połączonych spółek. Inwestycja PKN ORLEN S.A. w udziały spółki ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. ma charakter długoterminowy. Zarówno przed jak i po Połączeniu Emitent posiadał i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. W skład Rady Nadzorczej ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. wchodzą cztery osoby zatrudnione u Emitenta.

W skład Zarządu ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. obejmuje trzy osoby, z których żadna nie jest zatrudniona bezpośrednio u Emitenta, w tym dwie osoby będące członkami zarządu innej spółki zależnej Emitenta.

Udziały ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. objęte przez PKN ORLEN S.A. w wyniku połączenia reprezentują około 64% kapitału zakładowego PetroCentrum Sp. z o.o., w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.