Nr 12/2009  | 06-02-2009

PKN ORLEN S.A. podpisał z Gunvor International B.V. Amsterdam umowę na dostawy ropy naftowej dla Mazeikiu Nafta

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 5 lutego 2009 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Gunvor International B.V. Amsterdam, Geneva Branch („Gunvor International B.V. Amsterdam”) na dostawę w lutym 2009 roku drogą morską do AB Mazeikiu Nafta („Mazeikiu Nafta”) ropy naftowej REBCO. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 30 920 525 USD (czyli ok. 111 660 200 PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD z dnia 5 lutego 2009 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Gunvor International B.V. Amsterdam w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi ok. 1 992 313 078 PLN.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: Raport bieżący nr 3/2007 z dnia 5 stycznia 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.