Nr 14/2009  | 11-02-2009

Otwarcie postępowania likwidacyjnego ORLEN Powiernik Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 lutego 2009 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ORLEN Powiernik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku („ORLEN Powiernik Sp. z o.o.”), podjęło uchwałę o rozwiązaniu tej spółki i powołaniu likwidatora w osobie Pani Magdaleny Gondowicz.

Kapitał zakładowy ORLEN Powiernik Sp. z o.o. wynosi 50 000 PLN i dzieli się na 100 równych i niepodzielonych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki ORLEN Powiernik Sp. z o.o.

ORLEN Powiernik Sp. z o.o. została utworzona w 2000 roku w celu prowadzenia działalności usługowej i powierniczej wobec PKN ORLEN S.A., a w szczególności nabywanie, przechowywanie, wymiana i sprzedaż obligacji zamiennych na akcje PKN ORLEN S.A., w związku z realizacją programu opcji menedżerskiej, przyjętej uchwałą Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., z dnia 15 maja 2000 roku.

Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.