Nr 16/2009  | 17-02-2009

Zawarcie umowy pomiędzy AB Mazeikiu Nafta i spółką Koleje Litewskie

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 lutego 2009 roku AB Mazeikiu Nafta zawarła ze spółką Koleje Litewskie umowę na przewóz produktów naftowych („Umowa”).

Umowa obowiązywać będzie do końca roku 2024. Łączna szacowana wartość umowy w całym okresie jej trwania wynosi około 3 miliardów LTL (czyli około 4 198 500 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla LTL/PLN z dnia 17 lutego 2009 roku).

PKN ORLEN S.A. posiada około 90% udziałów w AB Mazeikiu Nafta.

Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że jej szacowana wartość w całym okresie jej trwania przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.