Nr 19/2009  | 20-02-2009

ING OFE przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 20 lutego 2009 roku otrzymał zawiadomienie o tym, że ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) w wyniku nabycia akcji PKN ORLEN S.A. w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 18 lutego 2009 roku, stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Przed nabyciem akcji Spółki, Fundusz posiadał 21 373 541 akcji PKN ORLEN S.A., stanowiących 4,997% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 21 373 541 głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., co stanowiło 4,997% ogólnej liczby głosów.

Na dzień 20 lutego 2009 roku Fundusz posiada 22 118 813 akcji PKN ORLEN S.A., które stanowią 5,17% kapitału zakładowego Spółki. Akcje PKN ORLEN S.A. posiadane przez Fundusz uprawniają do 22 118 813 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,17% ogólnej liczby głosów.