Nr 2/2009  | 06-01-2009

Yukos International UK B.V. nie zgadza się z roszczeniami PKN ORLEN S.A. w związku z transakcją nabycia akcji AB Mazeikiu Nafta

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, w nawiązaniu do umowy sprzedaży akcji AB Mazeikiu Nafta zawartej 26 maja 2006 roku, że otrzymał od Yukos International UK B.V. z siedzibą w Holandii („Yukos International”) pismo, w którym Yukos International nie zgadza się z roszczeniami PKN ORLEN S.A. wobec Yukos International z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń Yukos International dotyczących sytuacji spółki AB Mazeikiu Nafta na dzień 14 grudnia 2006 roku, a tym samym na przekazanie PKN ORLEN S.A. kwoty zgromadzonej na rachunku powierniczym (escrow). Po przeanalizowaniu treści tego listu PKN ORLEN S.A. informuje, iż nie akceptuje stanowiska Yukos International i zamierza prowadzić dalsze działania w celu dochodzenia odpowiedzialności Yukos International z tytułu niezgodności zakwestionowanych oświadczeń ze stanem faktycznym.

PKN ORLEN S.A. posiada około 90% udziałów w AB Mazeikiu Nafta.

Patrz także: raport bieżący nr 110/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.