Nr 22/2009  | 02-03-2009

Fitch Ratings obniżył ocenę kredytową dla PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2009 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”) obniżyła międzynarodowy długoterminowy rating kredytowy dla PKN ORLEN S.A. z dotychczasowej oceny „BBB-/negative outlook (Rating Watch Negative)” na „BB+ (Rating Watch Negative)”.

Agencja obniżyła także krótkoterminowy międzynarodowy rating dla PKN ORLEN S.A. z poziomu „F3” na „B”. Agencja Fitch Ratings uzasadnia zmianę ratingu dla Spółki wzrostem poziomu zadłużenia netto PKN ORLEN S.A. według opublikowanych ostatnio niezaudytowanych wyników finansowych Spółki za czwarty kwartał 2008 roku oraz planem istotnych, w ocenie Agencji, wydatków inwestycyjnych na lata 2009-2013, w obliczu przewidywanego przez Agencję pogorszenia się warunków rynkowych w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym. Ponadto Agencja zdecydowała się utrzymać rating Spółki pod obserwacją ze względu na przekroczenie przez PKN ORLEN wymaganych w umowach kredytowych wskaźników zadłużenia na 31 grudnia 2008.

Przekroczenie wymaganego w umowach z bankami poziomu zadłużenia jest powodowane wpływem jednorazowych, niegotówkowych efektów księgowych związanych z wyceną zapasów w następstwie spadku cen ropy i produktów rafineryjnych, jak również z przeszacowaniem kredytów walutowych spowodowanym osłabieniem się kursu złotego. Umowy kredytowe zawarte z bankami przez PKN ORLEN S.A. zawierają zapisy odnośnie wymaganego poziomu relacji zadłużenia netto do EBITDA. Naruszenie warunków umów kredytowych, jeśli zostanie usankcjonowane w rocznym zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2008, może stanowić podstawę do ograniczenia bezwarunkowej dostępności kredytów przez banki.

PKN ORLEN S.A. na początku lutego 2009 roku rozpoczął rozmowy z kredytodawcami będącymi stronami ww. umów odnośnie warunków kontynuowania finansowania. W chwili obecnej, rozmowy trwają a żadna z umów kredytowych zawierających zapisy odnośnie wymaganego poziomu skonsolidowanego zadłużenia nie została postawiona w stan wymagalności. Nie wystąpiły także przypadki naruszenia przez PKN ORLEN S.A. spłat kapitału bądź odsetek z tytułu kredytów lub pożyczek. Agencja Fitch oczekuje, iż z chwilą osiągnięcia przez PKN ORLEN S.A. zadowalających ostatecznych uzgodnień z bankami w kwestii warunków współpracy, rating może zostać potwierdzony na poziomie „BB+”, w ramach którego obecny poziom zadłużenia Spółki jest uznawany za bezpieczny.

Celem Zarządu PKN ORLEN S.A. jest jak najszybszy powrót do ratingu inwestycyjnego.

Zarząd PKN ORLEN S.A. w chwili obecnej nie stwierdza niebezpieczeństwa dla równowagi i płynności finansowej Spółki. Zarząd podkreśla, iż pomimo trudnej sytuacji na rynkach światowych w drugiej połowie 2008 roku, PKN ORLEN S.A. osiągnął dobre wskaźniki efektywności operacyjnej w 2008 roku - zwiększenie przychodów Spółki o 25% w stosunku do roku 2007, wzrost sprzedaży detalicznej (13%) i hurtowej (22%). Dodatkowo wyniki Spółki przy zastosowaniu metody wyceny zapasów LIFO (pokazujące realną efektywność działania Spółki) za czwarty kwartał jak i cały rok 2008 są zdecydowanie lepsze - w zestawieniu z rokiem 2007 wskaźnik EBITDA za 2008 rok wzrósł o 32%, z 3,86 mld PLN do 5,09 mld PLN, zaś zysk operacyjny EBIT za 2008 rok był wyższy o 81% w stosunku do roku 2007 i wyniósł 2,6 mld PLN. Środki pieniężne uzyskiwane z działalności operacyjnej wzrosły o ponad 1,6 mld zł w 2008 roku w stosunku do roku 2007.

W zatwierdzonej w zeszłym roku strategii, Zarząd Spółki wskazał poprawę efektywności jako jeden z głównych filarów działania. Obserwowane od kilku miesięcy pogorszenie sytuacji na rynkach światowych wzmaga determinację Zarządu do kontynuowania tych prac celem zapewnienia Spółce stabilności finansowej oraz solidnych podstaw do długoterminowego wzrostu wartości.

Zarząd PKN ORLEN S.A. jest przekonany, iż konsekwentne zwiększanie efektywności działania Spółki, rozważna redukcja wydatków oraz dyscyplina finansowa spowodują utrzymanie niezagrożonej sytuacji finansowej Spółki.

Patrz także: raport bieżący nr 86/2006 z dnia 16 grudnia 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.