Nr 25/2009  | 02-03-2009

IKS Solino S.A. nabyły obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 2 marca 2009 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. („IKS Solino”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez IKS Solino zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN100020409 o łącznej wartości emisji 6 000 000 PLN, na którą składa się 60 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

  • Data emisji: 2 marca 2009 roku
  • Data wykupu: 2 kwietnia 2009 roku
  • Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 637,90 PLN.

PKN ORLEN posiada 70,54% akcji w kapitale zakładowym IKS Solino.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.