Nr 36/2009  | 31-03-2009

ANWIL S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 31 marca 2009 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ANWIL S.A., w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ANWIL S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w Serii: ORLEN110 300409 o łącznej wartości emisji 10 000 000 PLN, na którą składa się 100 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

  • Data emisji: 31 marca 2009 roku
  • Data wykupu: 30 kwietnia 2009 roku
  • Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 695,10 PLN.

PKN ORLEN posiada 84,79% akcji w kapitale zakładowym ANWIL S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.