Nr 4/2009  | 13-01-2009

Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2009 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2009 roku.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • Za IV kwartał 2008 roku 26.02.2009 roku.
  • Za I kwartał 2009 roku 14.05.2009 roku.
  • Za II kwartał 2009 roku 13.08.2009 roku.
  • Za III kwartał 2009 roku 13.11.2009 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne PKN ORLEN S.A. zawierały będą kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, rok 2005, poz. 1744).

2. Skonsolidowany raport półroczny za 2009 rok zostanie opublikowany w dniu 24.09.2009 roku.

Skonsolidowany raport półroczny PKN ORLEN S.A. zawierał będzie półroczne sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, rok 2005, poz. 1744).

3. Raporty roczne za 2008 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2008 rok 30.04.2009 roku.
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za 2008 rok 30.04.2009 roku.

4. Informacje na temat szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy PKN ORLEN zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • Za IV kwartał 2008 roku 03.02.2009 roku.
  • Za I kwartał 2009 roku 21.04.2009 roku.
  • Za II kwartał 2009 roku 21.07.2009 roku.
  • Za III kwartał 2009 roku 20.10.2009 roku.