Nr 44/2009  | 20-04-2009

Podpisanie umowy przez ORLEN Deutschland z Shell Deutschland Oil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2009 roku ORLEN Deutschland AG („ORLEN Deutschland AG”) podpisał umowę z Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg na dostawy paliwa dla stacji ORLEN Deutschland AG w Niemczech w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 1 000 000 000 EUR, czyli około 4 359 200 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 20 kwietnia 2009 roku.

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland AG.

Patrz także: raport bieżący nr 39/2008 z dnia 28 maja 2008 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).