Nr 49/2009  | 27-04-2009

PKN ORLEN S.A. podpisał porozumienia z bankami w sprawie umów kredytowych

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2009 roku podpisał porozumienia z bankami, z którymi Spółka posiada podpisane umowy kredytowe na finansowanie swojej działalności, a których warunki z dniem publikacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. za rok 2008 mogłyby zostać naruszone w zakresie wskaźnika zadłużenia wyrażonego jako dług netto/EBITDA.

Na podstawie porozumień, banki zgodziły się na okresowe przekroczenie przez PKN ORLEN S.A. zawartych w umowach kredytowych, dopuszczalnych poziomów wskaźników finansowych Spółki dla okresów finansowych kończących się 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2009 roku. Dzięki temu Spółka odzyskała możliwość korzystania z niewykorzystanych dotąd limitów kredytowych w ramach tych umów.

W ramach porozumień z bankami, PKN ORLEN S.A. zobowiązał się do nie przekraczania budżetowanego w roku 2009 poziomu wydatków inwestycyjnych oraz do nie rekomendowania akcjonariuszom Spółki wypłaty dywidendy do czasu wykazania poziomu zadłużenia Spółki dopuszczalnego przez umowy kredytowe. Działanie to jest zgodne z obowiązującą w Spółce polityką dywidend.

Jako wynagrodzenie dla banków za podpisane porozumienia, PKN ORLEN S.A. zgodził się na poniesienie jednorazowej opłaty (waiver fee) oraz na podwyższenie marż kredytowych z dniem wejścia w życie porozumień. Podwyższone marże kredytowe nie przekraczają poziomu 3.00%. Porozumienia wchodzą w życie z dniem ich podpisania.

Ze względu na spadek podstawowych stóp procentowych, PKN ORLEN S.A. spodziewa się, iż łączny średnioroczny poziom stawki kosztów odsetkowych wyrażonej w walucie finansowania w 2009 roku nie ulegnie istotnemu zwiększeniu względem średnich stawek odsetkowych z roku 2008.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539, z póz. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.