Nr 63/2009  | 15-05-2009

Zawarcie umowy pomiędzy ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. i ORLEN PetroTank Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 maja 2009 roku ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. („ORLEN PetroCentrum”) podpisał aneks do umowy rocznej zawartej w dniu 31 grudnia 2008 roku z ORLEN PetroTank Sp. z o.o. („ORLEN PetroTank”).

Na podstawie tej umowy ORLEN PetroCentrum będzie sprzedawał spółce ORLEN PetroTank benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku. Szacunkowa wartość netto umowy na dzień podpisania aneksu do niej wynosi około 1 015 979 142 PLN (brutto: 1 239 494 553 PLN).

Łączna szacunkowa wartość netto umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy ORLEN PetroCentrum i ORLEN PetroTank wynosi około 1 425 604 795 PLN (brutto: 1 739 237 850 PLN).

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN PetroCentrum i 100% udziałów w ORLEN PetroTank.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)