Nr 64/2009  | 15-05-2009

PKN ORLEN S.A. zawarł umowę z Orlen PetroCentrum Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 15 maja 2009 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę z Orlen PetroCentrum Sp. z o.o. („Orlen PetroCentrum”).

Na podstawie umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce Orlen PetroCentrum benzynę i olej napędowy w okresie od 15 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 1 352 000 000 PLN (brutto: 1 649 440 000 PLN).

Ponadto 15 maja 2009 roku PKN ORLEN S.A. podpisał aneks do umowy na dostawy paliw zawartej z Orlen PetroCentrum w dniu 31 grudnia 2008 roku, zmniejszający wartość tejże umowy, według cen produktów na 31 grudnia 2008 roku, o około 28%.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w Orlen PetroCentrum.

Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: Raport bieżący nr 119/2008 z 31 grudnia 2008 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.