Nr 66/2009  | 19-05-2009

Moody`s Investors Service obniżył ocenę kredytową dla PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 maja 2009 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service Ltd („Moody’s”, “Agencja”) obniżyła ocenę kredytową („rating”) PKN ORLEN S.A. z poziomu Baa3 do poziomu Ba1/”negative outlook”. Obniżenie ratingu jest wynikiem zakończenia przeglądu oceny kredytowej dla Spółki, rozpoczętego przez Agencję 20 stycznia 2009 roku.

Agencja uzasadnia zmianę ratingu dla Spółki pogorszeniem się wyników operacyjnych oraz przepływów pieniężnych Grupy PKN ORLEN w ciągu ostatnich 6 do 9 miesięcy, spowodowane osłabieniem czynników makroekonomicznych, co wpłynęło z kolei na pogorszenie się wskaźników zadłużenia Spółki. Agencja zauważyła korzystny wpływ z redukcji kapitału pracującego Spółki na operacyjne przepływy pieniężne w czwartym kwartale 2008 roku oraz w pierwszym kwartale 2009 roku.

Moody’s pozytywnie odebrał podpisanie porozumień pomiędzy PKN ORLEN S.A. z bankami w sprawie umów kredytowych, jednak Agencja ocenia, iż ryzyko kolejnego przekroczenia wskaźników zadłużenia w umowach kredytowych na koniec roku 2009 pozostanie relatywnie wysokie, jeśli nie doszłoby do poprawy wyników Spółki.

Płynność finansowa Grupy PKN ORLEN jest, według Agencji, na odpowiednim poziomie. Moody’s odnotowuje trwające prace nad potencjalnym przejęciem przez polskie instytucje państwowe obowiązkowych zapasów ropy naftowej oraz produktów rafineryjnych utrzymywanych przez PKN ORLEN S.A. i innych producentów, oraz możliwy pozytywny wpływ takiego rozwiązania na płynność finansową Spółki. Jednak Agencja nie wzięła takiej potencjalnej transakcji pod uwagę w swej ocenie, jako, że uważa sam mechanizm i termin tej inicjatywy za niejasny.

Celem Zarządu PKN ORLEN S.A. jest jak najszybszy powrót do ratingu inwestycyjnego.

Zarząd PKN ORLEN S.A. w chwili obecnej nie stwierdza niebezpieczeństwa dla równowagi i płynności finansowej Spółki. Zarząd podkreśla, iż pomimo trudnej sytuacji na rynkach światowych, wskutek podejmowanych działań optymalizacyjnych, środki pieniężne generowane z działalności operacyjnej pozostają na stabilnym, porównywalnym do roku ubiegłego, poziomie. W obliczu wywołanego spadkiem kursu złotego wzrostu dźwigni finansowej, Spółka kontynuuje zdecydowane działania zmierzające do dalszej optymalizacji kosztów jak również nakładów inwestycyjnych celem zapobieżenia ryzyku ponownego przekroczenia wskaźników zadłużenia wymaganych w umowach kredytowych.

28 kwietnia 2009 roku Fitch Ratings, druga agencja ratingowa oceniająca PKN ORLEN S.A., potwierdziła rating BB+ ze stabilną perspektywą.

Zmiana ratingu przez Moody’s nie będzie miała wpływu na koszt finansowania PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 38/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.