Nr 69/2009  | 25-05-2009

Zmiana daty publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2009 roku i rezygnacja z publikacji raportu okresowego za 2. kwartał 2009 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259) („Rozporządzenie”) nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu PKN ORLEN S.A. za pierwsze półrocze 2009 roku. Zostanie on opublikowany w dniu 27 sierpnia 2009 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu PKN ORLEN S.A. za pierwsze półrocze 2009 roku ustalony był na 24 września 2009 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy PKN ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A.

Ponadto, zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2009 roku nie będzie publikowany. Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu PKN ORLEN S.A. za drugi kwartał 2009 roku ustalony był na 13 sierpnia 2009 roku.

W związku z powyższym zmianie uległa także data publikacji informacji o szacunkach wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy PKN ORLEN za drugi kwartał 2009 roku. Informacja ta zostanie opublikowana 6 sierpnia 2009 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania tego raportu bieżącego ustalony był na 21 lipca 2009 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259).