Nr 71/2009  | 27-05-2009

PKN ORLEN S.A. podpisał z Gunvor International B.V. Amsterdam umowę na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 26 maja 2009 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Gunvor International B.V. Amsterdam, Geneva Branch („Gunvor International B.V. Amsterdam”) na dostawę w czerwcu 2009 roku drogą morską do PKN ORLEN S.A. ropy naftowej REBCO. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 40 524 600 USD (czyli ok. 129 467 992 PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 26 maja 2009 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Gunvor International B.V. Amsterdam w okresie od 6 lutego 2009 roku do 26 maja 2009 roku wynosi 456 070 222 USD (czyli ok. 1 562 964 213 PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 12/2009 z 6 lutego 2009 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.