Nr 74/2009  | 03-06-2009

PKN ORLEN S.A. podpisał z J&S, Service & Investment Ltd. umowę na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 2 czerwca 2009 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z J&S, Service & Investment Ltd. 2 Gregori Afxentiou, Ave, Akamia Center, Office 401, Larnaca-Cyprus („J&S, Service & Investment Ltd.”) na dostawę w czerwcu 2009 roku rurociągiem „Przyjaźń” do PKN ORLEN S.A. ropy naftowej REBCO. Szacunkowa wartość umowy wynosi 12 017 187 USD (czyli ok. 38 201 436 PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 2 czerwca 2009 roku).

J&S, Service & Investment Ltd. należy do grupy Mercuria Energy Group Ltd. Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a J&S, Service & Investment Ltd. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 402 002 775 USD (czyli ok. 1 374 096 521 PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z J&S, Service & Investment Ltd. w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 6 maja 2009 roku o wartości ok. 52 547 955 USD (czyli ok. 173 329 430 PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 6 maja 2009 roku) i dotyczyła dostawy do PKN ORLEN S.A. ropy naftowej REBCO w maju 2009 roku.

Ponadto PKN ORLEN S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy podpisał z J&S Energy S.A., spółką należącą także do grupy Mercuria Energy Group Ltd., umowy na handel paliwami o łącznej wartości ok. 459 114 392 PLN.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Zarząd PKN ORLEN S.A.