Nr 88/2009  | 30-06-2009

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 30 czerwca 2009 roku podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do 15 lipca 2009 roku, do godziny 10:00. Obrady będą kontynuowane w Płocku, Dom Technika, ul. Kazimierza Wielkiego 41.

Raport sporządzono na § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.