Nr 104/2009  | 22-07-2009

Przeniesienie akcji PKN ORLEN S.A. należących do Nafty Polskiej S.A. na rzecz Skarbu Państwa

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że otrzymał zawiadomienia o tym, że 22 lipca 2009 roku Nafta Polska S.A. przeniosła na rzecz Skarbu Państwa, posiadane akcje PKN ORLEN S.A. W wyniku tej transakcji Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, nabył 74 076 299 akcji PKN ORLEN S.A., stanowiących 17,32% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 74 076 299 głosów i 17,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

W dniu 16 lipca 2009 roku Nafta Polska S.A. oraz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, zawarli umowę nabycia akcji własnych w celu umorzenia, na podstawie której Nafta Polska S.A. nabyła od Skarbu Państwa część posiadanych przez Skarb Państwa akcji Nafty Polskiej S.A. w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem z tego tytułu w postaci, między innymi, akcji PKN ORLEN S.A.

Przed nabyciem akcji PKN ORLEN S.A. Skarb Państwa posiadał 43 633 897 akcji Spółki, stanowiących 10,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 43 633 897 głosów i 10,20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. Przed realizacją transakcji Nafta Polska S.A. posiadała 74 076 299 akcji PKN ORLEN S.A., stanowiących 17,32% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 74 076 299 głosów i 17,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Obecnie Skarb Państwa posiada łącznie 117 710 196 akcji PKN ORLEN S.A., stanowiących łącznie 27,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 117 710 196 głosów i 27,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. W wyniku transakcji Nafta Polska S.A. nie posiada akcji PKN ORLEN S.A.

Ponadto Skarb Państwa poinformował Spółkę, że na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. zwołanym na 30 czerwca 2009 roku i przerwanym do 15 lipca 2009 roku, podmioty zależne od Skarbu Państwa (poza Naftą Polską S.A.) reprezentowały na tym Zgromadzeniu łącznie 20 088 000 akcji Spółki, stanowiących 4,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 20 088 000 głosów i 4,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.