Nr 105/2009  | 24-07-2009

Zmiana dat publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2009 roku i informacji o szacunkach wybranych danych dla Grupy PKN ORLEN za 2. kwartał 2009 roku.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu PKN ORLEN S.A. za pierwsze półrocze 2009 roku. Zostanie on opublikowany w dniu 31 sierpnia 2009 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu PKN ORLEN S.A. za pierwsze półrocze 2009 roku ustalony był na 27 sierpnia 2009 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy PKN ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A.

Zmianie uległa także data publikacji informacji o szacunkach wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy PKN ORLEN za drugi kwartał 2009 roku. Informacja ta zostanie opublikowana 28 lipca 2009 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania tego raportu bieżącego ustalony był na 6 sierpnia 2009 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259)

Zarząd PKN ORLEN S.A.