Nr 108/2009  | 28-07-2009

Podpisanie umowy przez ORLEN Deutschland z Deutsche BP Aktiengesellschaft

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 lipca 2009 roku ORLEN Deutschland GmbH („ORLEN Deutschland GmbH”) podpisał umowę z Deutsche BP Aktiengesellschaft potwierdzającą warunki dostaw paliwa dla stacji ORLEN Deutschland GmbH w Niemczech w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Szacunkowa wartość netto transakcji wynosi około 950 mln EUR, czyli około 3 964 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 28 lipca 2009 roku.

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.