Nr 109/2009  | 29-07-2009

PKN ORLEN S.A. podpisał z Gunvor International B.V. Amsterdam umowę na dostawy ropy naftowej do AB Mazeikiu Nafta

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 28 lipca 2009 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Gunvor International B.V. Amsterdam, Geneva Branch („Gunvor International B.V. Amsterdam”) na dostawę w sierpniu 2009 roku drogą morską do AB Mazeikiu Nafta („AB Mazeikiu Nafta”) ropy naftowej REBCO. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 45,5 milionów USD (czyli ok. 133 miliony PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 28 lipca 2009 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Gunvor International B.V. Amsterdam w okresie od 26 maja 2009 roku do 28 lipca 2009 roku wynosi 463,71 milionów USD (czyli ok. 1 459 milionów PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Gunvor International B.V. Amsterdam od 26 maja 2009 roku do 28 lipca 2009 roku jest umowa z 6 lipca 2009 roku o wartości ok. 49,28 milionów USD (czyli ok. 155 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 6 lipca 2009 roku) i dotyczyła dostawy do AB Mazeikiu Nafta ropy naftowej REBCO w lipcu 2009 roku.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB Mazeikiu Nafta.

Patrz także: raport bieżący nr 71/2009 z 27 maja 2009 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.