Nr 4/2009  | 17-09-2009

Korekta daty publikacji informacji o szacunkach wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy PKN ORLEN za trzeci kwartał 2009 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że nastąpiła zmiana daty publikacji informacji o szacunkach wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy PKN ORLEN za trzeci kwartał 2009 roku. Informacja ta zostanie opublikowana 23 października 2009 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania tego raportu bieżącego ustalony był na 20 października 2009 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.