Nr 89/2009  | 01-07-2009

Zakończenie trzech spraw przed sądem arbitrażowym pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Agrofert Holding a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że otrzymał z Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze zawiadomienie o wydaniu orzeczeń w trzech sprawach toczących się przed tym sądem z powództwa Agrofert Holding a.s. z siedzibą w Pradze przeciwko PKN ORLEN S.A.

W wyniku rozpatrzenia pierwszej sprawy (pozew wniesiony przez Agrofert Holding a.s. o zapłatę kary umownej w wysokości 77 266 500 EUR, o którym PKN ORLEN S.A. został zawiadomiony 25 stycznia 2006 roku) PKN ORLEN S.A. został zobowiązany do zapłaty, do 3 lipca 2009 roku, kary umownej w wysokości 77 266 500 EUR wraz z odsetkami w kwocie 28,3 miliona EUR oraz kosztami postępowania. Zasądzona na rzecz Agrofert Holding a.s. kwota jest na poziomie rezerwy stworzonej na ten cel przez PKN ORLEN S.A. i nie będzie miała materialnego wpływu na raportowany wynik operacyjny PKN ORLEN S.A. za drugi kwartał 2009 roku.

Roszczenia Agrofert Holding a.s. w drugiej sprawie (pozew wniesiony przez Agrofert Holding a.s. o zapłatę kary umownej w wysokości 77 266 500 EUR, o którym PKN ORLEN S.A. został zawiadomiony 9 maja 2006 roku) zostały oddalone w całości. Każda ze stron została zobowiązana do pokrycia swoich kosztów postępowania, a Agrofert Holding a.s. poniósł koszty wpisu sądowego w przedmiotowej sprawie.

Roszczenia Agrofert Holding a.s. w trzeciej sprawie (pozew wniesiony przez Agrofert Holding a.s. o zapłatę kary umownej w wysokości 409 102 494 CZK, czyli około 15 807 231 EUR, według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN i EURO/PLN z dnia 30 czerwca 2009 roku, o którym PKN ORLEN S.A. został zawiadomiony 6 lipca 2006 roku) zostały oddalone w całości, a Agrofert Holding a.s. został zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez PKN ORLEN S.A.

Trwa nadal postępowanie w sprawie z czwartego pozwu złożonego przez Agrofert Holding a.s. o zapłatę odszkodowania z tytułu szkód będących wynikiem czynów nieuczciwej konkurencji, bezprawnego naruszenia dobrego imienia firmy Agrofert Holding a.s. oraz niewykonania zobowiązań umownych wynikających z umów podpisanych w latach 2003 – 2004 pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Agrofert Holding a.s., o którym PKN ORLEN S.A. został zawiadomiony 13 grudnia 2006 roku.

Patrz także: Raporty bieżące: nr 82/2006 z dnia 13 grudnia 2006 roku, nr 46/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku, 27/2006 z dnia 10 maja 2006 roku, nr 12/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku, nr 8/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku, nr 41/2004 z dnia 4 czerwca 2004 roku oraz nr 85/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.