Nr 95/2009  | 07-07-2009

PKN ORLEN S.A. podpisał ze Star Oil Establishment umowę na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 7 lipca 2009 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu term ze Star Oil Establishment, Pflugstrasse 30, 9490 Vaduz, Principality of Liechtenstein („Star Oil Establishment”) na dostawy w trzecim kwartale 2009 roku rurociągiem „Przyjaźń” do Unipetrol RPA, s.r.o. („Unipetrol RPA, s.r.o.”) ropy naftowej REBCO. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 134 miliony USD (czyli ok. 420 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 7 lipca 2009 roku).

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Star Oil Establishment w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 568 milionów USD (czyli ok. 1 773 milionów PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. ze Star Oil Establishment w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 2 kwietnia 2009 roku o wartości ok. 235 milionów USD (czyli ok. 793 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 2 kwietnia 2009 roku) i dotyczyła dostaw do Unipetrol RPA, s.r.o. ropy naftowej REBCO w okresie od kwietnia do grudnia 2009 roku.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Zarząd PKN ORLEN S.A.