Nr 96/2009  | 07-07-2009

Rozwiązanie umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a KD Petrotrade FZE

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 lipca 2009 roku rozwiązaniu uległa Umowa z KD Petrotrade FZE z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich („Petrotrade”), na dostawy rurociągiem „Przyjaźń” do PKN ORLEN S.A. 2,4 miliona ton ropy naftowej typu REBCO rocznie („Umowa”). Umowa obowiązywała od 1 lipca 2007 roku i miała obowiązywać do 30 czerwca 2010 roku z opcją ewentualnego jej przedłużenia o 2 lata lub dłużej.

Umowa uległa rozwiązaniu (zgodnie z właściwymi zapisami kontraktowymi) w związku z niewypełnieniem niektórych zobowiązań kontraktowych przez Petrotrade. Z tego tytułu, zgodnie z umową, strony nie mają wzajemnych roszczeń finansowych.

Rozwiązanie umowy z Petrotrade nie spowoduje przerw w dostawach ropy naftowej do PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN S.A. zapewnił bieżące dostawy surowca do Zakładu Produkcyjnego w Płocku poprzez podpisanie umów typu spot z firmą Souz Petrolium Establishment z siedzibą w Liechtenstein. Działania te nie spowodują również wzrostu kosztów zakupu surowca.

Patrz także: raport bieżący nr 46/2007 z 18 lipca 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Zarząd PKN ORLEN S.A.