Nr 148/2009  | 15-10-2009

PKN ORLEN S.A. podpisał z Souz Petrolium S.A. umowę na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 15 października 2009 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Souz Petrolium S.A. (wcześniej Souz Petrolium Establishment, Lichtenstein), rue de Saint-Victor 12, Bonnant Warluzel & associes, 1206 Geneva, Switzerland („Souz Petrolium”) na dostawę w październiku 2009 roku rurociągiem „Przyjaźń” do PKN ORLEN S.A. ropy naftowej REBCO. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 73,65 mln USD (czyli ok. 207 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 15 października 2009 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Souz Petrolium w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 528,4 mln USD (czyli ok. 1566 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.