Nr 150/2009  | 21-10-2009

PKN ORLEN S.A. podpisał z Gunvor International B.V. Amsterdam umowę na dostawy ropy naftowej do ORLEN Lietuva

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 20 października 2009 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Gunvor International B.V. Amsterdam, Geneva Branch („Gunvor”) na dostawę ropy naftowej do rafinerii ORLEN Lietuva (dawniej Mazeikiu Nafta). Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 50 milionów USD (czyli ok. 141 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 20 października 2009 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Gunvor w okresie od 29 lipca 2009 roku do 20 października 2009 roku wynosi 557,9 milionów USD (czyli ok. 1 604 milionów PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Gunvor od 29 lipca 2009 roku do 20 października 2009 roku jest umowa z 12 sierpnia 2009 roku o wartości ok. 53 milionów USD (czyli ok. 157 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 12 sierpnia 2009 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva.

Patrz także: raport bieżący nr 109/2009 z 29 lipca 2009 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.