Nr 162/2009  | 06-11-2009

ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 6 listopada 2009 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Koltrans Sp. z o.o. („ORLEN Koltrans”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Koltrans zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN212231109 o łącznej wartości emisji 11 000 000 PLN, na którą składa się 110 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

  • Data emisji: 6 listopada 2009 roku
  • Data wykupu: 23 listopada 2009 roku
  • Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 833,60 PLN.

PKN ORLEN posiada 99,9% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Koltrans.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.