Nr 167/2009  | 23-11-2009

ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 23 listopada 2009 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland GmbH, w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland GmbH zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN216091209 o łącznej wartości emisji 20 000 000 EUR (czyli około 82 402 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 23 listopada 2009 roku), na którą składa się 800 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 103 002,50 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 23 listopada 2009 roku), na następujących warunkach:

  • Data emisji: 23 listopada 2009 roku
  • Data wykupu: 9 grudnia 2009 roku
  • Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 995,90 EUR (czyli około 102 985,61 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 23 listopada 2009 roku).

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.