Nr 173/2009  | 01-12-2009

PKN ORLEN S.A. podpisał z Mercuria Energy Trading SA umowę na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, iż w dniu 1 grudnia 2009 roku PKN ORLEN S.A. podpisał Umowę z Mercuria Energy Trading SA z siedzibą w Genewie („Mercuria Energy”), na dostawy rurociągiem „Przyjaźń” do PKN ORLEN S.A. czterech milionów ośmiuset tysięcy (4,8 mln) ton ropy naftowej typu REBCO rocznie („Umowa”). Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku. W określonych w Umowie sytuacjach dostawy ropy mogą być również realizowane drogą morską do Gdańska.

Umowa przewiduje ustalony w Umowie poziom odszkodowań umownych – (ang. liquidated damages) w wysokości nieprzekraczającej 3 mln PLN miesięcznie.

Na dzień zawarcia Umowy, przewidywana wartość dostaw do 31 grudnia 2012 roku to około 8 mld USD (czyli około 22,0 mld PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 1 grudnia 2009 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Mercuria Energy w okresie od 3 czerwca 2009 do 1 grudnia 2009 roku wynosi około 8,32 mld USD (czyli około 23,0 mld PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów), z czego umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta 1 grudnia 2009 roku i opisana powyżej.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.