Nr 174/2009  | 01-12-2009

Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki UAB Remonto Mechanikos Centras

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2009 roku w Litewskim Centrum Rejestrów Podmiotów Prawnych w Wilnie zgłoszono otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od AB ORLEN Lietuva, UAB Remonto Mechanikos Centras z siedzibą w Juodeikiai, Litwa („UAB Remonto Mechanikos Centras”). Decyzję o likwidacji spółki podjął jej jedyny akcjonariusz, czyli AB ORLEN Lietuva, a na jej likwidatora wyznaczył Pana Martinasa Steponavičiusa.

UAB Remonto Mechanikos Centras została zarejestrowana przez Litewskie Centrum Rejestrów Podmiotów Prawnych w dniu 2 marca 2009 roku. Spółkę utworzono w związku z realizacją strategii AB ORLEN Lietuva, która przewiduje wydzielenie z AB ORLEN Lietuva tych obszarów działalności, które nie są związane bezpośrednio z podstawowym zakresem działalności AB ORLEN Lietuva. Podstawowa działalność UAB Remonto Mechanikos Centras miała obejmować świadczenie usług instalacji i konserwacji urządzeń mechanicznych. UAB Remonto Mechanikos Centras od momentu jej zarejestrowania nie rozpoczęła działalności. Po przeprowadzeniu ponownych analiz ekonomicznych AB ORLEN Lietuva zdecydowała się na korzystanie z usług remontowych świadczonych przez podmioty zewnętrzne.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.