Nr 181/2009  | 09-12-2009

Wybór KPMG sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 5 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2009 roku wybrała KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51, jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za rok 2010.

KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 428.

KPMG Audyt Sp. z o.o. badała oraz dokonywała przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za lata 2005 – 2009. KPMG Audyt Sp. z o.o. w tym samym okresie dokonywała badań i przeglądów sprawozdań finansowych niektórych spółek z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.

Patrz także: raport bieżący nr 53/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 roku oraz nr 12/2005 z dnia 21 stycznia 2005 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.